Hur vi jobbar

Specialistkunskap, arbete i team och djup kunskap om våra kunder är vårt sätt att skapa högt värde i det vi levererar. Därför vill vi utveckla mångåriga samarbeten med våra kunder och vi investerar i kunskap om kundens marknad och verksamhet. Vi investerar också i våra specialistområden Compliance Optimized, Connected Device SecuritySustainable Plastic Design och har tagit fram olika modeller för samarbete och leverans beroende på vad som ska göras och hur kunden väljer att involvera oss.

Sweetspot analys

I komplexa teknikområden är det svårt att hitta den optimala balansen mellan insats och utfall på grund av bristande erfarenhet eller okunskap. För att vara på säkra sidan kan det hända att man lägger på lite extra, vilket leder till en överinvestering, ökad komplexitet och risk att försena tidplanen. Knightec har utvecklat en unik metod för att göra en Sweetspot analys som används inom våra specialistområden. Metoden bygger på att genomlysa för området avgörande faktorer och på så sätt skapa en tydlig strategi för utvecklingen. Genomlysningen sker mot kundens önskade effektmål och sätts i relation till ett bestämt nuläge. På så sätt skapas en gap-analys som blir underlag för fortsatt prioritering.

Kompetensleverans och Specialistteam

Att anlita en enskild konsult i ett uppdrag är ett vanligt sätt att samarbeta. Vi kallar det för Kompetensleverans och erbjuder det inom tre av Knightecs affärsområden. Ett annat erbjudande är specialistteam, där vi istället utgår från ett tydligt beskrivet uppdrag med ett önskat effektmål. Arbetet utförs av ett team med personer som i olika grad är involverade i leveransen över tid. Fördelen är att man kan dra nytta av en bredare kompetens, överlåta mer av ansvaret för leveransen och komma snabbare i mål.

Utvecklingspartner på distans (Innovationslabb, Satellit)

Behovet av investering i forskning och utveckling fortsätter genom att produktlivscyklerna blir allt kortare och ny teknologi introduceras i allt högre takt. Samtidigt ökar den globala konkurrensen och pressar marginalerna. Det ställer ökade krav på sänkta kostnader genom effektiviseringar och nya arbetssätt.

Ett sätt att få mer utrymme är att sätta fokus på sina kärnområden och skapa förutsättningar för att flytta sig från redan existerande produkter till utvecklingen av nästa generation. Genom att samarbeta med utvecklingspartners inom utvalda områden ges den egna organisationen möjlighet att fokusera på rätt uppgifter utan att tappa fart i utvecklingen.

Knightec erbjuder partnerskap för utveckling på distans genom en modell som bygger på tre delar:

  • Ansvar för leverans inom ett definierat utvecklingsområde.
  • Kundens verksamhet genomförs i en avskild del av Knightecs lokaler.
  • En färdig leveransprocess som anpassas efter kundens kvalitetssystem och produktutvecklingsprocess.

Samarbetet förutsätter att det finns en gemensam ambition om ett långsiktigt partnerskap. Vi tar tillsammans med kunden fram en målbild för utvecklingen av samarbetet och stämmer löpande av utfallet mot definierade KPI:er.

Innovativ konceptdesign

Lyckad produktutveckling bygger på ett gediget förarbete med en tydlig kravbild, där väl dokumenterade användarstudier ofta är en central del. Vi erbjuder en innovationsprocess i fem steg där slutleveransen består i ett beslutsunderlag med utvalda koncept, inklusive en Pugh matris.

Knightecs process består av fem steg som var och ett resulterar i underlag för att kunna besluta inriktningen i processen nästkommande steg.

Steg ett: Genomgång och definition av projektets kravbild. Steg två: Innovationsarbete med idégenerering. Steg tre: Koncepthybridisering, utvärdering och urval av konceptidéer. Steg fyra: Förfining och konkretisering av utvalda koncept. Steg fem: Val av koncept med ett färdigt beslutsunderlag som grund.

Med mångfald skapar vi kvalitet i våra tjänster

Knightec har en organisation som består av tre verksamhetsområden, 550 medarbetare och nio kontor runt om i landet. Med vår bredd kan vi snabbt sätta ihop team för utveckling av både hård- och mjukvara, kvalitetssäkring, validering och projektledning. På så vis kan vi hjälpa våra kunder från idé till löpande produktion och utveckling av både produkter och tjänster. Våra verksamhetsområden är: