Cirkulär ekonomi för plastförpackningar

Omställning till cirkulär ekonomi för förpackningar av plast

I januari 2018 antog europakommissionen en strategi1 för plast i enlighet med EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Enligt planen ska alla plastförpackningar på den europeiska marknaden vara återvinningsbara år 2030.

Omkring 28,5 miljoner ton plastavfall genereras i Europa varje år. Förpackningar står för 59 procent av plastavfallet. Enligt uppskattningar går 95 procent av plastförpackningars materialvärde, eller 70-105 miljarder EUR, varje år förlorat efter en kort engångsanvändning. EU:s vision för en ny plastekonomi är:

”En smart, innovativ och hållbar plastindustri, där design och produktion fullt ut respekterar behovet av återanvändning, reparation och återvinning, skapar tillväxt och arbetstillfällen i Europa och hjälper till att minska EU:s växthusgasutsläpp och beroende av importerade fossila bränslen.”

“Förflyttningen mot en mer hållbar cirkulär plastekonomi kan förutom miljöeffekter också skapa avsevärda ekonomiska fördelar. ”

Vad innebär det för industrin?

I rapporten finns en lista2 på rekommenderade åtgärder till nationella myndigheter och industrier för att förbättra ekonomin och kvalitén för plaståtervinning, minska plastavfall och nedskräpning, driva investeringar och innovation mot cirkulära lösningar och utveckla den globala processen.

Industrin uppmanas att:

 • Ta konkreta steg mot att förbättra dialogen och samarbetet över värdekedjan, framförallt gällande material- och produktdesignaspekter.
 • Göra frivilliga åtaganden som stödjer strategins mål, framförallt gällande upptaget av återvunnen plast.
 • Främja existerande alternativ till engångsartiklar i plast (t.ex. inom catering och take-aways) där dessa är mer miljövänliga.
 • Sträva efter och skapa överskridande industriöverenskommelser för att reducera utsläpp av microplaster i miljön.
 • Införa åtgärder för att förhindra spill av plastpellets.
 • Öka infrastruktur- och FoU- investeringar inom direkt relevanta områden för att nå strategins mål.
 • Medverka i arbetet med att sätta upp en privat investeringsfond för att kompensera för miljömässiga externa effekter av plastproduktion.
 • Aktivt stödja en integrerad, gränsöverskridande cirkulär plastekonomi, genom att medverka till utvecklingen av ett globalt plastprotokoll.

EU arbetar också med framtida åtgärder för att förverkliga strategin:

 • Harmoniserade regler för förpackningar och förpackningsavfall (Packaging and Packaging waste directive).
 • Förbättra spårbarhet av kemikalier och adressera problemen med ärvda substanser i återvinningsflöden.
 • Nya eco-design åtgärder: se över krav för att stödja återvinningsbarheten hos plaster.
 • Lagstiftande kring engångsplastartiklar.

Skapa möjligheter av utmaningarna!

Förflyttningen mot en mer hållbar cirkulär plastekonomi kan förutom miljöeffekter också skapa avsevärda ekonomiska fördelar. Fyra områden med stor ekonomisk påverkan inom designförbättringar har identifierats och kvantifierats3; Utseende och konstruktion, Polymerval, Färgval och Tillsatser. Bättre produktdesign kan ge besparingar på mellan 77-120 EUR/ton plastavfall.

Knightec driver ett specialistområde, Sustainable Plastic Design, med strategin att väga in hållbarhet i alla aspekter av plastkonstruktionen från kreativa konceptlösningar, konstruktion och materialval till producerbarhet, tillverkning och kostnader. Knightec har förmågan att utveckla innovativa lösningar som grundar sig på våra sex kompetensdimensioner samt på vår omfattande erfarenhet av konstruktioner i plast.

Skribent

Madelene Eklund är Senior Consultant inom Technology på Knightec. Hon har mångårig erfarenhet av plastkonstruktion och produktutveckling framförallt inom medicinteknik och konsumentprodukter. Madelene är med och driver specialistområdet Sustainable plastic design och arbetar bl.a. med rådgivning och utbildning för konstruktörer och kunder.

Referenser:

1) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A European Strategy for Plastics in a Circular Economy {SWD(2018) 16 final}, https://ec.europa.eu/commission/publications/legal-documents-plastics-strategy-circular-economy_sv

2) ANNEXES to the Communication from the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Strategy for Plastics in a Circular Economy {SWD(20198) 16 final}, https://ec.europa.eu/commission/publications/legal-documents-plastics-strategy-circular-economy_sv

3) Ellen MacArthur Foundation, The new plastics economy: Rethinking the future of plastics & Catalysing action, (2017), https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications.