Quality & Management

Affärsområdet Quality & Management samlar våra tjänster inom projektledning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.

Kvalitetsutveckling i alla branscher

Affärsområdet driver kontinuerliga förbättringar hos våra kunder. Det handlar om projektledning och implementering av projektmodeller, kravhantering, riskhantering, standards, regelverk, validering, agil produktutveckling och förändringsledning.

För att lyckas krävs både kunskap om kundens verksamhet och förståelse för de omvärldskrav som kunden möter. Därför har vi utvecklat en metodik som optimerar de insatser som behöver göras i relation till marknad, myndigheter och regulatoriska krav. Ofta relaterade till säkerhet, hälsa eller hållbarhet.

Vi är verksamma inom många olika branscher, till exempel Life Science, fordon, livsmedel och energi. Nya kunder och branscher tillkommer hela tiden. Allt fler kundprojekt drivs som samlade satellitprojekt från något av Knightecs nio kontor.

Vi tar ansvar för att projekt görs med rätt ambitions- och kvalitetsnivå. Internt prioriterar vi erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och gott samarbete. Genom dessa kriterier kan vi snabbt hitta rätt personer och rätt frågeställningar för att bidra till att utveckla och effektivisera kundens verksamhet. Eftersom kunders behov är ofta snarlika sammanför vi dem ibland med varandra.

Specialistområdet Compliance Optimized

En typisk utmaning för många företag idag är en allt mer komplex kravbild i form av förväntningar från ägare, kunder och medarbetare. När det gäller till exempel medicinteknik, fordon, hållbarhet, energi och informationssäkerhet blir krav och standarder ännu viktigare.

Efterlevnaden av krav som ständigt förändras behöver säkras samtidigt som man måste hantera nya krav och förväntningar utan att nedprioritera något verksamhetskritiskt. För företag handlar det om att kunna handskas med ökade krav med bibehållen flexibilitet och innovationsmiljö.

Misslyckas man med detta kan det leda till minskad effektivitet, resursbrist och förlorade affärsmöjligheter. Därför har vi utvecklat metoder och verktyg inom riskhantering, internrevision och gapanalys. Våra konsulter har stor erfarenhet inom ledningssystem, projektledning, kravhantering, regulatoriska krav, standarder och riskhantering.

Sammantaget ger det oss möjlighet att vara effektiva och anpassningsbara för att snabbt hjälpa våra kunder att få effektiva system på plats.

Utifrån kundens behov, omvärldskrav och vår expertkompetens får vi en helhetssyn på verksamheten och hittar en optimal balans mellan verksamhetsmål och regelverk.

Kontakta våra QM-specialister

Mailadress är förnamn.efternamn@knightec.se